Regulamin

DEFINICJE I SKRÓTY

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.heyou.eu

Klient – (Kupujący) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Heyou Karolina Macias z siedzibą w Zielonej Górze pod adresem 65-076 Zielona Góra, ul. Reja 5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9730811158, REGON 080297791.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Usługobiorca – użytkownik sieci Internet korzystający z usługi elektronicznej dostępnej w Sklepie. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Usługi elektroniczne świadczone w sklepie – usługi elektroniczne dostępne Sklepie Internetowym; Konto, Formularz rejestracji, Formularz Zamówienia, Formularz kontaktowy.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jedn go lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – Usługa elektroniczna, oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami;

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym wybór spośród dostępnych sposobów dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt (towar) – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28);

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Heyou dostępny pod adresem internetowym www.heyou.eu, prowadzony i administrowany jest przez Karolinę Macias prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Heyou Karolina Macias z siedzibą w Zielonej Górze pod adresem 65- 076 Zielona Góra, ul. Reja 5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9730811158, REGON 080297791, adres poczty elektronicznej: [email protected] Adres siedziby firmy: 65-076 Zielona Góra, ul. Reja 5 Firma posiada konto bankowe o numerze: 27 2490 0005 0000 4500 3250 3137 (Alior Bank)
 2. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie nie mają na celu ograniczać dostępu do jakichkolwiek praw konsumentów, które przysługują im na mocy prawa. Przepisy prawa są bezwzględnie wiążące, w związku z czym wszystkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień pomiędzy Regulaminem, a przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

§ 2
KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez formularz kontaktowy lub adres poczty elektronicznej (e-mail) [email protected]
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności z rejestracją, zalogowaniem lub złożeniem Zamówienia prosimy o kontaktu z obsługą sklepu ([email protected]). Chętnie udzielimy wszelkich informacji i rozwiążemy powstały problem.

§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są minimalne wymagania sprzętowe: Komputer, laptop, telefon, tablet, bądź inny sprzęt elektroniczny z dostępem do Internetu. Dostęp do aktywnego adresu poczty elektronicznej. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Opera w wersji 7.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 lub wyższej lub inna wyszukiwarka poprawnie obsługująca Sklep internetowy.
 2. Zalecana rozdzielczość ekranu, to 1024×768, jednak Sklep powinien działać poprawnie również w innych ustawieniach.
 3. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi formatu Javascript oraz obsługa i zapis plików Cookies.

§ 4
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, przerwami w dostępie do sieci Internet, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5
ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail i hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres e-mail: [email protected]

§ 6
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszelkie Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Sklepu – w szczególności opisy produktów, ich parametry techniczne i użytkowe oraz ceny Produktów, stanowią zaproszenie do zawierania umów (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 2. Klient składając Zamówienie poprzez stronę Sklepu składa Sprzedawcy ofertę kupna określonego Produktu.
 3. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy Produktów, które to zostaną wyszczególnione na kolejnych etapach składania Zamówienia.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów).
 6. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta realizowane są pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 7. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie „Formularza Zamówienia” znajdującego się w Sklepie z uwzględnieniem dokonania wyboru: ilości i specyfikacji Produktów, sposobu i adresu dostawy oraz metody płatności. Podczas składania Zamówienia Klient powinien podać w formularzu dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.
 8. Dane osobowe, o których mowa w ustępie poprzednim, których podanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji Zamówienia są następujące: imię, nazwisko, kod pocztowy, miasto, adres (ulica i nr domu/lokalu), nr telefonu komórkowego oraz adres e-mail.
 9. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia. Każde kolejne Zamówienie Klienta, to kolejny, oddzielny proces.
 10. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie Sprzedawcy, o przyjęciu oferty Klienta, w wyniku którego następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje utrwalona, zabezpieczona i udostępniona Klientowi. Następuje to poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email, o której mowa w § 6 pkt. 10, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu w postaci paragonu, ewentualnie faktury stanowiącej jasną i klarowną metodę weryfikacji zgodności otrzymanego Produktu z zawartą umową.
 12. Wysyłka przygotowanego Zamówienia następuje zazwyczaj w ciągu 24 h, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu lub informacji od operatora o pozytywnej transakcji e-przelewem lub kartą.
 13. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Klienta jest nieodpłatne.
 14. Usługa Konto w Sklepie Internetowym świadczona jest na czas nieoznaczony.
 15. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich, w tym Sprzedawcy.
 16. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 17. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści niezgodnych z prawem.

INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu)
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić Zamówienie.

§ 7
PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w sklepie internetowym jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 2. w sklepie internetowym dostępne są następujące sposoby płatności:
  1. Przelew online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU / System płatności, który umożliwia szybkie i bezpieczne dokonywanie oraz otrzymywanie wpłat poprzez Internet pomiędzy wszystkimi osobami, które posiadają swoje konto e-mail. Dzięki PayU zapłacisz w naszym sklepie www.heyou.eu za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego (zwykłego lub szybkiego: mTRANSFER, MultiTransfer, Płacę z Inteligo, Przelew24, Pekao24Przelew, Płacę z PKO Inteligo, LUKAS e-przelew, Nordea, BPH oraz ING). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  2. Płatność przy odbiorze nie jest możliwa.
 3. Przy płatnościach kartą czas realizacji Zamówienia wskazany jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 8
DOSTAWY

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Paczka w ruchu
  2. Przesyłka pocztowa polecona ekonomiczna (tylko przy zakupie 1 szt.)
  3. Przesyłka pocztowa polecona priorytetowa (tylko przy zakupie 1 szt.)
  4. Paczkomaty InPost 24/h,
  5. Przesyłka kurierska (POCZTEX 48, odbiór w punkcie),
  6. Przesyłka kurierska (POCZTEX 48, dostawa do klienta)
  7. Przesyłka kurierska (APACZKA)
  8. Odbiór osobisty nie jest możliwy.
 2. Dostawa Produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszelkie koszty dostawy są wskazane podczas składania Zamówienia. Są one uzależnione od ilości zakupionego towaru oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa”
 4. Do momentu otrzymania Produktu przez Klienta to Sklep odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż formy dostawy proponowane przez Sklep.
 5. Termin doręczenia przesyłki przez przewoźnika każdorazowo zależy od wybranego rodzaju dostawy i wynika z warunków świadczenia usług przewozowych stosowanych przez:
  1. Paczka w ruchu (dostępnych na stronie internetowej www.paczkawruchu.pl)
  2. Pocztę Polską S.A. (dostępnych na stronie internetowej www.poczta-polska.pl)
  3. Inpost Paczkomaty S.A. (dostępnych na stronie internetowej www.paczkomaty.pl)
  4. R2G Polska Sp. z o.o.(APACZKA) (dostępnych na stronie internetowej www.apaczka.pl)

§ 9
WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności: płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Dostawa Produktu odbywa się tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Produktu, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub listownie na adres HEYOU, 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej w zakładce Zwroty. W wypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży umowę uważa się za nie zawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta
  przestaje wiązać.
 3. W wypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy w trybie określonym w ust. 10. Powyżej Klient powinien odesłać do Sprzedawcy zwracany Produkt na adres siedziby wskazany w § 1  pkt.1 (HEYOU, 65-767 Zielona Góra, ul. Reja 5) na własny koszt. Termin na odesłanie Produktu wynosi 30 dni od dnia otrzymania zamówienia.
 4. Do zwracanych Produktów należy dołączyć oryginał dowodu zakupu (paragon), który ułatwi Sklepowi zaksięgowanie zwrotu.
 5. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 6. Zwracany Produkt powinien posiadać komplet etykiet/metek z którymi został otrzymany.
 7. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy koszt towaru po cenie zakupu oraz koszty dostarczenia Produktów, przy czym w każdym razie nie wcześniej niż przed otrzymaniem przez Sklep zwracanych Produktów lub dowodu ich odesłania.
 8. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, chyba że na wniosek Konsumenta wybrany został inny – droższy sposób dostawy zamówionych Produktów.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 10. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
 11. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu (przede wszystkim chodzi o podawanie nieprawdziwych danych osobowych, itp.) Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po
  upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 12. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§ 11
REKLAMACJE

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też listownie na adres: HEYOU, 65-076 Zielona Góra, ul. Działkowa 19. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
 4. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla Niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione Zwracany w ramach reklamacji towar odsyłany jest na koszt Klienta.
 7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też listownie na adres: HEYOU, 65-076 Zielona Góra, ul. Reja 5
 9. Prosimy o podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 10. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 14 dni.
 11. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres bądź adres poczty elektronicznej, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

§ 12
PRAWO AUTORSKIE

 1. Sklep internetowy, a w szczególności teksty, zdjęcia i grafika znajdujące się w Sklepie stanowią wyłączną własność Sprzedawcy.
 2. Sprzedawcy przysługują pełne prawa autorskie majątkowe i pełne prawa autorskie osobiste do wszystkich utworów znajdujących się na stronie Sklepu. W szczególności przysługuje mu wyłączne prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworów znajdujących się na stronie Sklepu oraz czerpania korzyści materialnych z ich rozpowszechniania, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

§ 13
DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i Usługobiorców zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca (Usługodawca).
 2. Dane osobowe Klientów i Usługobiorców chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient i Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu użytkownik nie zarejestrowany proszony jest o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Użytkownik zarejestrowany, posiadający konto w sklepie może zmienić dane w panelu zarządzania kontem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. W przypadku wyrażenia przez Klienta bądź Usługobiorcę odrębnej i świadomej zgody jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep również w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie (w szczególności poprzez wysyłanie do Klienta bądź Usługobiorcy newslettera).
 8. Jeżeli Użytkownik strony internetowej Sklepu wyraża na to zgodę, Administrator posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej Sklepu do potrzeb Użytkownika.
 9. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej formularza zamówienia Sklepu oraz rejestrację (założenie konta w Sklepie).

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim w języku polskim.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą (Usługodawcą) a Klientami i Usługobiorcami jest sąd powszechny właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 5. Zmiany Regulaminu nie mogą w żaden sposób naruszać praw nabytych podczas jego akceptacji przez Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży (zamówienia będą realizowane zgodnie z Regulaminem z dniem jego zaakceptowania przez Kupującego).
 6. Jeśli zmiany w Regulaminie wprowadzają jakiekolwiek nowe opłaty, bądź modyfikują dotychczasowe, Kupujący ma pełne prawo do odstąpienia od umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 9. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: [email protected].


Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące polityki prywatności napisz do nas: [email protected]