Ochrona danych osobowych

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie Politykę prywatności, która opisuje w jaki sposób HEYOU przetwarza Twoje dane osobowe.

 1. INFORMACJE WSTĘPNE
  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług dostępnych w sklepie internetowy www.heyou.eu
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma HEYOU Karolina Macias z siedzibą w 65-076 Zielona Góra, przy ul. Reja 5, NIP: 973 081 11 58, REGON: 080297791 (dalej zwana Sklepem Internetowym).
  3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizacji wysyłki.
   2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
  4. Powierzone Sklepowi dane osobowe Użytkowników, obejmujące w swym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo. Zakres ich przetwarzania obejmuje działania niezbędne do realizacji zamówienia a w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
  5. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu.
  6. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
   1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
   2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep Internetowy odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
  1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Użytkowników dane do następujących podmiotów:
  2. Firmą kurierską, Pocztą Polską, Paczką w ruchu lub InPostem – przekazywane są dane Klienta niezbędne do zrealizowania wysyłki (imię, nazwisko, nazwa firmy, ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, województwo, telefon)
  3. Operatorzy systemów płatności – dane, które są przekazywane są wymagane do realizacji płatności. Operatorem usługi Płatności w heyou.eu jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
  4. Banki – w przypadku konieczności dokonania płatności na konto klienta
  5. Księgowość – ilość przekazywanych danych w formie dokumentów do zaksięgowania.
  6. Ponadto, podane przez Użytkowników informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA LUB USUNIĘCIA
  1. Użytkownik lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, oraz ich usunięcia.
  2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
  3. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych. W tym celu należy kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres Administratora: [email protected]

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące polityki prywatności napisz do nas: [email protected]